Tekstvak:

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Fifties Sixties Seventies uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle offertes en/of prijs opgaven van Fifties Sixties Seventies zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door Fifties Sixties Seventies schriftelijk anders is aangegeven.

 

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.

 

2.4 Voor zover niet anders is overeengekomen zijn er geen prijzen voor leveringen aan huis.

 

2.5 Mits anders overeengekomen zijn leveringen onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

 

Artikel 3: Betaling

3.1 Betalingen geschieden in de meeste gevallen contant, tenzij anders is overeengekomen. (bijvoorbeeld zie punt 3.2)

 

3.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.

 

3.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen Fifties Sixties Seventies en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3.4 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Fifties Sixties Seventies opgestelde facturen en factuuroverzichten.

 

Artikel 4: Reclamaties, klachten en garantie

4.1 Indien anders bepaald staat het de klant niet vrij om zaken aan Fifties Sixties Seventies te retourneren.

 

4.2 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Fifties Sixties Seventies, zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.

 

4.3 Fifties Sixties Seventies geeft geen garantie op zijn tweedehandse artikelen ook niet als er blijkt dat bij eigen vervoer schade of andere gebreken is ontstaan.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Fifties Sixties Seventies behoudt zich niet verantwoordelijk, voor het niet kunnen nakomen van leveringen wanneer afbeeldingen genoemd of getoond in deze website niet meer voorradig of aanwezig zijn.

 

5.2 Fifties Sixties Seventies is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijf- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van goederen,

 

5.3 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

 Artikel 6: Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Fifties Sixties Seventies en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

HOME

STOELEN

LAMPEN

TAFELS

VAZEN

STUFF

KLEDING